Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet er støttet af:


 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelse af vandrefalken i Sydgrønland

 

 

Intentionen med dette website er at formidle information om projektet Undersøgelse af vandrefalken i Sydgrønland, der som sit primære formål har at undersøge vandrefalkens tilpasning til den sydgrønlandske natur samt artens respons til de trusler, som fortsat findes i miljøet, både i Grønland og i vinterkvarterene.

 

Vandrefalken Falco peregrinus er udbredt over næsten hele verden. I Grønland lever vandrefalken hovedsageligt af småfugle men til dels også af ryper og andre lidt større fugle. Byttet fanges i flugten, ofte ved styrtdyk fra stor højde. De grønlandske vandrefalke er trækfugle, som overvintrer på det amerikanske kontinent, helt ned til det sydlige Sydamerika.

 

Vandrefalken blev i 1960'erne og 70'erne udsat for en kraftig tilbagegang i store dele af sit udbredelsesområde som følge af den dengang udbredte brug af pesticider og andre miljøgifte. I dag er vandrefalken heldigvis i fremgang og er flere steder tilbage på det oprindelige bestandsniveau.

 

Projektet startede i 1981 og der har siden da årligt (næsten) været udført feltarbejde i Sydgrønland. Projektet omfatter studier af bestandstæthed, territoriebesættelse, ungeproduktion, byttevalg, redevalg samt monitering af pesticidniveauet. Siden 1985 har undersøgelserne desuden omfattet ringmærkning af voksne ynglefugle for at fremskaffe data om udskiftningen af fugle i ynglebestanden.

 

Miljøstyrelsen bevilgede i juni 2002 midler til kemiske analyser af 36 ud af ca. 50 indsamlede golde æg. DMU har siden analyseret æggene for deres indhold af bromerede flammehæmmere, halogenerede pesticider (DDT og lign.) samt PCB'er.

 

Miljøstyrelsen har igen i foråret 2014 bevilget nye midler fra Dancea til yderligere miljøkemiske analyser af vandrefalkeæg. Aarhus unvirsitet, Institut for miljøvidenskab (DCE, tidligere DMU) vil stå for analyserne.

 

I 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 har vi udstyret et antal falke med geolocators. Se Feltarbejde.

 

 

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2022-02-02 12:34 UTC